SØK

Hva er sosial risiko? Typer og funksjoner

Sosial risiko er alvorlig noket konsept som gjelder for nesten alle typer menneskeliv. Volumet økte i forhold til utviklingen av samfunnet og dens utvikling. For flere hundre år siden var risikoen som kunne utgjøre en reell trussel mot samfunnet, bare knyttet til naturlige faktorer.

sosial risiko er
Da, med utviklingen av økonomien, næringslivet, økte sosiale risikofaktorer betydelig i kvantitet.

Vanlige risikofaktorer

I dag inkluderer de sannsynlighetenoppsigelser og arbeidsledighet, arbeidsulykker og utbrudd av uførhet, tap av brødvinneren. Moderne vitenskap, som studerer sosial risikostyring, refererer til dem praktisk talt alle faktorer som kan, hvis de oppstår, påvirke den sosiale, materielle og åndelige tilstanden til en person som anses som en egen enhet i samfunnet.

Generell definisjon av konseptet

Den sosiologiske definisjonen av dette konseptet sierat sosial risiko er en sannsynlig begivenhet anerkjent av samfunnet som, hvis det oppstår, kan føre til utbrudd av en persons fullstendige eller delvise funksjonshemming eller provosere en begrensning av etterspørselen etter hans arbeid, noe som igjen medfører en hel eller delvis tap av inntjening, kilde til midler for en full eksistens.

Statlig støtte

Nesten i alle utviklede land i verden,En liste over sosiale risikoer er godkjent, beskyttelse mot støtende garantert på statsnivå. Oftest inkluderer disse følgende sosiale risikoer:

 • graviditet og fødselspermisjon (barselsorlov);
 • brødvinners død
 • sykdomsutbruddet;
 • oppsigelse, reduksjon fra kontor, arbeidsledighet;
 • funksjonshemming;
 • alderdom (pensjonsutbetalinger);
 • utbruddet av arbeidsskade.

I alle siviliserte land, spørsmål omsosial beskyttelse av befolkningen vurderes nøye. På grunn av dette er hovedrisikoen bestemt i tilfelle der et medlem av samfunnet kanskje ikke kan gi sine åndelige og materielle behov fullt ut.

sosiale risikofaktorer
Sosialforsikringsrisiko i statenkontekst anses som forekomsten av en sak som gir etterfølgende statsstøtte innenfor rammen av statlig sosialforsikring.

Studere i ulike vitenskapelige og økonomiske felt

I dag er sosial risikoen kategori som er nøye studert og forsket ikke bare i sosiologi. Det studeres i detalj i samfunnets psykologi, i pedagogikk, og brukes også i økonomiske fagområder. Spesielt forsiktig sosial risiko blir undersøkt og brukt i forsikringssystemet, og ikke bare sosial, men kommersiell og medisinsk.

Regjeringen risikerer sosial risikoanses som en potensiell trussel fra hvilken staten er forpliktet til å beskytte sine borgere ved tvungen sosial forsikring. Ved realisering av sosial risiko er staten forpliktet til å gi sine borgere obligatorisk assistanse og støtte.

I en egen sammenheng, begrepet sosial risikobetraktet i sosiologi, i arbeidet til sosiale lærere og sosialarbeidere. De undersøker nøye og studerer de såkalte sosiale risikogruppene, utfører forebyggende arbeid med dem og, om nødvendig, gir dem faglig bistand og støtte.

Avhengig av hvilken sfære begrepet "Sosial risiko" vurderes, har den sine egne detaljer og funksjoner.

De viktigste typene av sosiale risikoer

Avhengig av konteksten kan de viktigste sosiale risikoene deles inn i ulike typer. Avhengig av om de kan forventes eller ikke, er de delt inn i:

 1. forventet - de som kan forutsies, spåddanalyser før de oppstår. Som regel er denne typen risiko alltid tilstede i samfunnet, og med riktig analyse kan deres forekomst forutsies (fremtidig reduksjon og avskedigelse av ansatte, økning i ledighet, problemfamilier som er sosial risikogrupper og trenger støtte fra en sosialarbeider).
 2. uforutsett - de som ikke har noen analoger i historien til hellerSkje helt plutselig (ulykke, naturkatastrofe). Denne typen risiko er vanskeligst for vitenskap, siden det er nesten umulig å beregne eller forutse forekomsten.

Ikke glem at sosial risiko -Dette er sannsynligheten for en hendelse som kan skje både til en person og en gruppe mennesker. Avhengig av hvem som er gjenstand for sosial risiko, kan det være enkelt eller gruppe. I det første tilfellet vurderes risikoen som teoretisk kunne skje med en vanlig, enkeltperson. I andre tilfelle vurderes hele grupper av sosial risiko. De kan lide av følgende risikoer:

 1. Naturlig risiko - de som er en konsekvens av implementeringenfenomener av levende og livløs natur. Disse inkluderer flom, jordskjelv og andre naturkatastrofer, samt egenskapene eller tiltakene fra ulike representanter for biosfæren som mennesker ikke kan kontrollere (mikroorganismers handlinger, oppførsel av ville dyr).
 2. Sosialpsykologiske risikoer - de som representerer sannsynligheten for uønskede forhold som følge av mellommenneskelig kommunikasjon på nivå med en sosial gruppe eller en person.
  sosiale psykologiske risikoer
  De kan også ha en negativ innvirkning på hele sosialgruppen og på en person.
 3. Sosioøkonomiske samfunnsrisiko - de risikoene for gjennomføringen av hvilkeHandlinger kan provosere organiserte eller uorganiserte grupper, deres individuelle medlemmer som handler i disse gruppens interesse. Disse typer risiko inkluderer handlinger som er begått av hensyn til nasjonale interesser, bedrifts toleranse.
  sosial og økonomisk risiko
  Også slike handlinger kan ikke utføres.fullt bevisst, og oppstår som en "psykologi av mengden" eller "flokinstinkt." Objekter og emner av sosial og økonomisk risiko kan være både individuelle medlemmer av samfunnet, og ulike bedrifter, organisasjoner, selskaper og til og med hele stater. For eksempel er det for en produksjonsvirksomhet fare for at prisen på importerte råvarer som brukes i produksjonen, kan økes. En slik risiko kan realiseres dersom det nødvendige regjeringsdekret er signert av en enkelt regjeringstjeneste. Denne regjeringens offisielle fungerer som en representant for hele sosialt system - staten, og handler i interesse for dette sosiale systemet. Av denne grunn er slike beslutninger knyttet til sosial risiko for et produksjonsfirma.

Sosial risiko i forsikringsvirksomheten

Litt annerledes, men ikke mindre forsiktigProblemet med sosiale risikoer vurderes av forsikringsselskaper. I dag er forsikringsvirksomheten en av de mest vellykkede, ettersom etterspørselen etter forsikringstjenester aldri faller.

typer sosiale risikoer
Forsikringsselskaper tilbyr som enkeltpersonerog hele organisasjoner for en rimelig månedlig avgift for å beskytte seg selv i tilfelle en type sosial risiko. Kostnaden for sosialforsikring og beløpet for betaling i tilfelle en forsikret hendelse beregnes ut fra hvem i en bestemt situasjon er en gjenstand og sosialrisiko, hva er sannsynligheten for at den forekommer, hvor høy er hyppigheten av forekomst av en bestemt sosial risiko og hvordan forutsigbar er det.

De mest populære forsikringspoler som beskytter mot sosial risiko

I sammenheng med hva sosiale risikoer er mestsannsynlig og farlig for et eget individ i et samfunn, oftest tilbyr forsikringsselskaper forsikring til enkeltpersoner for å beskytte en person fra følgende sosiale risikoer:

 • tap av brødvinneren, hans sykdom og manglende evne til å jobbe på grunn av den omsorg han trenger;
 • arbeidsledighet;
 • å få en arbeidsskade
 • en alvorlig sykdom og sykdom som skyldes faglige forhold
 • funksjonshemming;
 • medisinsk hjelp (i dette tilfellet går forsikringsutbetalinger ikke til opprettholdelse av den syke personen på den tiden da han mistet sin arbeidsevne, men å betale for medisinske tjenester og narkotika);
 • tilfeller der en person, av grunner uavhengig av ham, mister muligheten til å motta inntekt.

Problemet med sosiale risikoer i sosiologi, de viktigste risikogruppene

Også begrepet sosial risiko spesieltKonteksten undersøker og analyserer en slik vitenskap som sosiologi i detalj, siden hovedformålet med studien er samfunnet og alle prosesser som forekommer i den. Sosiologi identifiserer bestemte grupper av sosial risiko hvis oppførsel eller handlinger kan være farlig for samfunnets normale fullverdige livsaktivitet.

Personer som har en økning i sosialtfremmedgjøring, brudd i prosessen med sosial tilpasning, innsnevring av sosiale interesser og transformasjon av former for sosial samhandling med andre sosiale individer, er rangert blant de særegne gruppene av sosial risiko. De inkluderer oftest:

 • narkomane;
 • alkoholikere;
 • personer uten et bestemt bostedssted.

Kategorier av disse personene vurderes.sosialarbeidere som de som er potensielt i stand til sine handlinger, utfordrer oppstart av sosiale risikoer. Derfor anbefales det å gjennomføre et grundig forebyggende arbeid med denne kategorien av befolkning.

Trusselen om risiko for familien som en egen sosial enhet

Familien er en av de viktigste i sosiologi.objekter av studier, fordi det i mange henseender bestemmer samfunnets integritet, dets humør og er nøkkelen til den videre, fulle utviklingen. Sosialarbeidernes spesielle interesse er forårsaket av familier der det er barn, siden det er de som lider mest i tilfeller der familien har sosial risiko.

I denne sammenheng anses det somen sannsynlig hendelse som i tilfelle av sin forekomst er i stand til å ødelegge familiens integritet, som påvirker den psykiske og moralske tilstanden til voksne, og som fører til en reduksjon eller en fullstendig reduksjon i det samlede familiebudsjettet, med det resultat at barnets primære behov kan være umettet.

Typologi av sosiale risikofamilier

For familier med stor sannsynlighet for forekomstsosial risiko kan tilskrives de som av ulike grunner har livsvansker, og som har stor behov for statlig støtte og hjelp fra sosialarbeidere.

sosiale risikogrupper
De inkluderer:

 • store familier;
 • familier av flyktninger og fordrevne;
 • familier som har avhengige, funksjonshemmede
 • ufullstendige familier;
 • lavinntektsfamilier.

Sosial risiko barn

Spesiell oppmerksomhet fra lærere og sosialarbeidere kreves av barn fra ovennevnte familier, siden de er klassifisert som barn med sosial risiko. I deres tilfelle kan vi snakke om to typer risiko:

 • i første omgang kan disse barna betraktes som en potensiell trussel for samfunnet, siden de kan være utsatt for provoserende oppførsel og være dårlig sosialisert;
 • i andre tilfelle er disse barna det motsatteregnes som de som selv er utsatt for sosiale trusler: risikoen for forverret helse, manglende evne til å møte deres umiddelbare behov; mangel på normal levetid og materielle forhold for full utvikling og liv.

Hjelp lærere og sosialarbeidere til å overvinne sosiale risikoer

I enhver utdanningsinstitusjon er kjent med et slikt konsept som "sosial og pedagogisk risiko." I sammenheng med pedagogikk har den også sine egne egenskaper og kan betraktes fra to sider:

 • Risikoen til læreren, som har en pedagogisk innvirkning;
 • risiko for elever som er utsatt for læreren.

I sammenheng med problemet med barn fra den sosiale risikogruppen vurderes sannsynligheten for den andre varianten av sosial og pedagogisk risiko.

barn med sosial risiko
Et barn fra en familie der det er alvorligproblemer, kan i en skole ha mange problemer, alt fra dårlig prestasjon, konflikter med jevnaldrende og lærere, og slutter med fullstendig sosial disorientasjon og problemer med å tilpasse seg utdanningsprosessen. Oppgaven til ikke bare den sosiale men også den vanlige læreren er å finne en individuell tilnærming til et slikt barn og gi ham den nødvendige hjelpen i tide.

 • evaluering: